THẢM HỌA BÃO HARVEY TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP


Những người lao động bị mất việc làm và các cá nhân tự kinh doanh không thể làm việc
được do Cơn Bão Harvey có thể nộp đơn xin Trợ Cấp Thất Nghiệp do Thảm Họa
Để biết thêm thông tin hoặc để Nộp đơn xin trên mạng trực tuyến:
Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Thảm Họa TWC hoặc trên mạng trực tuyến tại: ui.texasworkforce.org
Quý vị có thể gọi: 1-800-939-6631 số TTY là 1-800-735-2989
Khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do thảm họa, vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau đây:
• Tên hãng sở mới đây nhất, địa chỉ và số điện thoại
• Ngày đầu tiên và ngày cuối cùng (tháng, ngày, năm) quý vị làm việc
• Số giờ đã làm việc và mức lương
• Số điện thoại liên lạc ban ngày
• Số điện thoại nơi chúng tôi có thể gặp được quý vị hoặc để lại tin nhắn
• Nộp đơn trên mạng trực tuyến tại ui.texasworkforce.org